Dane firmy LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Siedziba:
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, działa na podstawie zezwolenia, wydanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002r.

Nr KRS 0000142452;
NIP 526-26-72-654;
wysokość kapitału zakładowego: 111.355.705,00 PLN;
kapitał wpłacony w całości

Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Statut LINK4 dostępny jest TU

Informacje rejestrowe: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

Dane kontaktowe

Adres e-mail dla klientów LINK4

bok@link4.pl

Biuro zarządu

Telefon
22 444 46 00
E-mail
biuro.zarzadu@link4.pl

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO:

LINK4 deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. 

LINK4 respektując obowiązujące regulacje prawne wyraża wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu oraz prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe.

 

Jednosta redakcyjnaZasadaUzasadnienie dla częściowego  stosowania
§ 49 ust. 3 Zasad ŁaduW instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.Link4 przyjął zasadę, iż wybór oraz odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności (compliance) dokonywany jest przy uwzględnieniu opinii Komitetu Audytu. W ocenie LINK4 przekazanie uprawnień władczych Radzie Nadzorczej / Komitetowi Audytu w obszarze decyzji kadrowych - operacyjnych związanych z bieżącym zarządzaniem spółką, pozostawałoby w sprzeczności z przepisami ksh oraz kodeksu pracy. 

 

Zgodnie z §27 Zasad Ładu Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w LINK4.


Ocena za rok 2015 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2016 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2017 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2018 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2019 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2020 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2021 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2022 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. i jest dostępna tutaj.
Ocena za rok 2023 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. i jest dostępna tutaj.

Możesz zapoznać się także z Polityką Informacyjną firmy tutaj.

 

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 TU S.A.  

Rok 2016

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Link4 TU S.A. w roku 2016

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 1184 z późn. zm) Link4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2016 roku uczestniczył w 17 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844).

Rok 2017

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2017 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Link4 TU S.A. w roku 2017

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 1170 z późn. zm) Link4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2017 roku uczestniczył w 24 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844).

Rok 2018

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2018 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2018

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019, poz. 381 z późn. zm) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2018 roku uczestniczył w 28 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243).

Rok 2019

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2019 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj. Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2019

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019, poz. 381 z późn. zm) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2019 roku uczestniczył w 35 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279).

Rok 2020

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2020 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj. Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2279), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2020

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2020 roku uczestniczył w 20 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 z późn. zm).

Rok 2021

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2021 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj. Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 187), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2021

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2021 roku uczestniczył w 26 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z późn. zm).

Rok 2022

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2022 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj. Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z późn. zm.), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2022

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2283 z późn. zm.) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2022 roku uczestniczył w 22 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z późn. zm.).

Rok 2023

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2023 roku i za rok zakończony tego dnia znajduje się tutaj.
Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna znajduje się tutaj.

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1809, 1723, 1843 z późn. zm.), z udziałem LINK4 TU S.A. w roku 2023

Działając na podstawie art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723, 1843, 1941 z późn. zm.) LINK4 TU S.A. niniejszym informuje, że w 2023 roku uczestniczył w 15 postępowaniach, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1809, 1723, 1843 z późn. zm.).

PODSTAWOWA STRUKTURA ZARZĄDZANIA SPÓŁKI:

Rada Nadzorcza spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę w zakresie nieprzekazanym postanowieniami Statutu lub przepisami prawa do kompetencji innych organów spółki.

Rada Nadzorcza spółki zatwierdza ustalony przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji między poszczególnych członków Zarządu.

Wprowadzony podział kompetencji nie wyłącza korporacyjnej kolegialnej odpowiedzialności Zarządu za decyzje zastrzeżone do kompetencji Zarządu, w szczególności kolegialnej odpowiedzialności Zarządu za określanie i realizację strategii rozwoju spółki oraz całokształt strategicznych i bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem spółki.

Komitet Audytu spółki ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w spółce oraz efektywności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i systemu zarządzania ryzykiem w spółce. Podstawę działania Komitetu stanowi art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”).

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY:

Struktura organizacyjna LINK4

 

Nadzór nad kluczowymi funkcjami w spółce sprawują:

 1. funkcję audytu wewnętrznego nadzoruje Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego a zadania przypisane do tej funkcji realizuje Departament Audytu Wewnętrznego;
 2. funkcję compliance nadzoruje Dyrektor Departamentu Compliance a zadania przypisane do tej funkcji realizuje Departament Compliance;
 3. funkcję zarządzania ryzykiem nadzoruje Dyrektor Pionu Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem a zadania przypisane do tej funkcji realizuje Departament Zarządzania Ryzykiem;
 4. funkcję aktuarialną nadzoruje Główny Aktuariusz a zadania przypisane do tej funkcji realizuje Departament Aktuarialny.
1. FUNKCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Funkcja realizowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.

Do podstawowych zadań Departamentu Audytu Wewnętrznego zalicza się:

 • niezależna ocena ryzyka, badanie wszystkich jednostek, produktów, systemów, procesów biznesowych, procesów zarządzania ryzykiem, z częstotliwością zależną od zidentyfikowanych obszarów ryzyk i poziomu istotności ryzyk, a także od roli i skuteczności kontroli wewnętrznej w ich redukowaniu;
 • przygotowanie, a następnie zatwierdzenie przez Zarząd spółki planu prac audytu wewnętrznego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka;
 • uzyskanie opinii dot. projektu planu audytu od Komitetu Audytu;
 • wdrożenie uzgodnionego planu prac audytu wewnętrznego oraz monitorowanie jego realizacji;
 • terminowe dostarczenie Zarządowi oraz Komitetowi Audytu raportów zawierających informacje o rezultatach wykonanych prac;
 • monitorowanie efektywności oraz terminowości procesu realizacji rekomendacji Audytu Wewnętrznego;
 • przegląd oraz doradztwo w zakresie usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem, procesów zarządczych oraz procedur kontrolnych;
 • dokonywanie oceny zgodności podejmowanych przez kierownictwo spółki działań z planami, politykami, procedurami oraz prawem, mogącymi mieć istotny wpływ na realizację operacyjnych i strategicznych celów spółki;
 • dokonywanie oceny zabezpieczenia mienia spółki;
 • dokonywanie oceny efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów spółki;
 • dokonywanie oceny efektywności procedur zarządzania ryzykiem, procedur zarządczych oraz kontrolnych związanych z zachodzącymi w spółce istotnymi zmianami.

Departament Audytu Wewnętrznego jest obiektywny i niezależny od funkcji operacyjnych.

Funkcja audytu wewnętrznego została ukształtowana w oparciu o rozwiązania przyjęte na poziomie podmiotu wiodącego, tj. PZU SA i funkcjonuje z uwzględnieniem odrębności formalnej, proporcjonalności i adekwatności. Funkcja audytu wewnętrznego na bieżąco współpracuje z Biurem Audytu Wewnętrznego PZU SA.

Uczestnictwo w komitetach: Komitet Ryzyka, Komitet ds. Transakcji, Komitet Audytu, Komitety szkodowe.

Funkcja Audytu Wewnętrznego podlega organizacyjnie pod Prezesa Zarządu, a funkcjonalnie pod Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

2. FUNKCJA COMPLIANCE (ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI)

Funkcja realizowana przez Departament Compliance.

Do podstawowych zadań Departamentu Compliance w zakresie realizacji przedmiotowej funkcji zalicza się:

 • wspomaganie kadry zarządzającej w działaniach zmierzających do ograniczenia ryzyka braku zgodności oraz do utrwalania wśród akcjonariuszy, klientów, pracowników, partnerów biznesowych i innych uczestników rynku, wizerunku spółki, jako instytucji działającej zgodnie z prawem i przyjętymi standardami postępowania, godnej zaufania, rzetelnej i uczciwej;
 • prowadzenie monitoringu zmian w prawie oraz oceny możliwego wpływu zmian otoczenia prawnego na operacje LINK4;
 • przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia strat finansowych lub sankcji prawnych, które mogą być konsekwencją naruszenia przepisów prawa i standardów postępowania;
 • przeciwdziałanie możliwości wystąpienia utraty reputacji lub wiarygodności spółki, będącej wynikiem nieprzestrzegania lub niewłaściwego stosowania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez spółkę standardów postępowania, w tym norm etycznych;
 • identyfikacja i ocena ryzyka braku zgodności;
 • zarządzanie zidentyfikowanymi nieprawidłowościami, w tym ocena adekwatności mechanizmów kontrolnych lub ustalenie nowych / dodatkowych środków zaradczych w celu mitygacji ryzyka braku zgodności;
 • zarządzanie ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów;
 • zapewnienie rozwiązań systemowych w zakresie efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
 • zarządzanie relacjami z organami administracji publicznej, w tym z organem nadzoru;
 • współpraca z Biurem Compliance PZU SA.

System kontroli wewnętrznej został ukształtowany w oparciu o rozwiązania przyjęte na poziomie podmiotu wiodącego, tj. PZU SA i funkcjonuje z uwzględnieniem odrębności formalnej, proporcjonalności i adekwatności.

Uczestnictwo w komitetach: Komitet Ryzyka, Forum ds. Relacji z Klientem, Komitet Cenowy, Komitet ds. Szkód majątkowych, Komitet ds. Szkód osobowych.

Osoba nadzorująca funkcję compliance tj. Dyrektor Departamentu Compliance jest bezpośrednio podległa Prezesowi Zarządu LINK4.

3. FUNKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Funkcja realizowana przez Departament Zarządzania Ryzykiem.

Do podstawowych zadań Departamentu Zarządzania Ryzykiem zalicza się:

 • stworzenie i utrzymanie sytemu zarządzania ryzykiem proporcjonalnego do skali biznesu oraz profilu ryzyka spółki;
 • monitorowanie wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach działalności spółki;
 • wspieranie rozwoju i wdrażanie narzędzi do zarządzania ryzykiem;
 • zarządzanie politykami zarządzania ryzykiem poprzez ich regularne przeglądy, oceny stopnia integracji z procesami biznesowymi, proporcjonalnością i zgodnością ze strategią oraz inicjacja i nadzór nad działaniami naprawczymi;
 • zapewnienie, że wszystkie istotne ryzyka zostały objęte pełnym cyklem zarządzania ryzykiem;
 • zapewnienie, że profil ryzyka oraz działania ograniczające ryzyko dotyczą także zidentyfikowanych nieprawidłowości w środowisku kontroli LINK4;
 • raportowanie informacji o ryzykach w odpowiedniej formie i zakresie do Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Ryzyka;
 • wspieranie Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem w procesie podejmowania decyzji strategicznych;
 • przegląd oraz analiza informacji dotyczącej ryzyka w celu monitorowania zgodności z apetytem na ryzyko;
 • przeprowadzenie procesu własnej oceny ryzyka i wypłacalności;
 • przeprowadzania testów stresu w celu oceny siły finansowej oraz ustalania działań zarządczych w możliwych scenariuszach skrajnych;
 • ocena koncentracji ryzyk;
 • identyfikacja oraz ocena ryzyk wschodzących;
 • coroczna ocena adekwatności systemu zarządzania;
 • rekomendacja ram oraz formy apetytu na ryzyko oraz wartości limitów ekspozycji na ryzyko;
 • coroczne organizowanie i przeprowadzanie procesu samooceny ryzyka operacyjnego;
 • analiza ryzyk związanych z wdrożeniem rozwiązań chmurowych.

Uczestnictwo w komitetach: Komitet Ryzyka, Komitet Inwestycyjny, Komitet Rezerw, Komitet ds. Szkód majątkowych, Komitet Cenowy, Komitet ds. Szkód osobowych, Komitet ds. Ryzyka kredytowego, Komitet ds. Transakcji, Komitet Projektowy, Forum ds. Relacji z Klientem.

Osoby nadzorujące funkcję zarządzania ryzykiem oraz funkcję zgodności z przepisami mają możliwość bezpośredniego raportowania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Funkcja Zarządzania Ryzykiem podlega pod Członka Zarządu odpowiedzialnego za ryzyko.

4. FUNKCJA AKTUARIALNA

Funkcja realizowana przez Departament Aktuarialny.

Do podstawowych zadań Departamentu Aktuarialnego zalicza się:

 • koordynacja ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności;
 • zapewnienie adekwatności metod i stosowanych modeli, jak również założeń przyjętych do ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • ocena, czy dane wykorzystane do ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są wystarczające i czy są odpowiedniej jakości;
 • porównywanie najlepszych oszacowań w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności z danymi wynikającymi ze zgromadzonych doświadczeń;
 • informowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej o wiarygodności i adekwatności ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • nadzorowanie ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych dla celów wypłacalności w przypadku stosowania przybliżeń;
 • ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości;
 • wyrażanie opinii na temat ogólnej polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia;
 • wyrażanie opinii na temat adekwatności rozwiązań w zakresie reasekuracji;
 • udział we wdrażaniu efektywnego systemu zarządzania ryzykiem w szczególności:

a) modelowania ryzyka stanowiącego podstawę obliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego,

b) własnej oceny ryzyka i wypłacalności LINK4;

 • ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.

Uczestnictwo w komitetach: Komitet Ryzyka, Komitet Inwestycyjny, Komitet Rezerw, Komitet Cenowy, Komitet ds. Szkód majątkowych, Komitet ds. Szkód osobowych.

Departament Aktuarialny zarządzany jest przez Głównego Aktuariusza, który raportuje do Dyrektora Pionu Finansów, Główny Aktuariusz jest odpowiedzialny za ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.